top of page

ANBI

 

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina hebben we alle relevante gegevens voor de ANBI op een rijtje gezet.

 

Naam instelling

Stichting Het Middelpunt (ook wel 't Middelpunt genoemd).

 

RSIN

8530.32.221

 

Contactgegevens

Middeldiepstraat 23

3361 VP Sliedrecht

T 0184 - 70 12 95

E info@hetMiddelpunt.net

I www.hetMiddelpunt.net

 

Doelstellingen

Het doel van de Stichting is het promoten, faciliteren en geheel of gedeeltelijk zelf uitvoeren van missionaire, hulpverlenende en sociale activiteiten in de breedste zin van het woord. Het verzorgen van toerusting/training om dit te ondersteunen en het voorzien in huisvesting voor deze activiteiten.

 

Daarnaast stelt de Stichting zich ten doel om de mogelijkheid voor gastopvang aan te bieden voor zover dit samengaat met haar andere activiteiten.

 

Namen en functies bestuurders en beloningsbeleid

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Jacco de Koning - voorzitter

Vacant - secretaris

Martin Boelen - penningmeester

Meta Leenman - algemeen bestuurslid

Miranda de Koning - algemeen bestuurslid

 

Bestuursleden worden vanuit de Stichting niet beloond voor hun activiteiten.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

De doelstellingen van de Stichting vinden haar oorsprong in het verlangen om dienstbaar te zijn en de opdracht om te dienen vanuit de Bijbel. Naastenliefde in woord en daad.

 

Missie: Het Middelpunt wil een middel zijn om de Heere Jezus Christus bekend te maken in onze omgeving en anderen uit te nodigen in Hem te geloven en Hem het Middelpunt in hun leven te laten zijn. Maar ook willen wij bijdragen aan het maatschappelijk welzijn in onze omgeving, ook waar anderen niet of anders geloven.

 

Visie: Het Middelpunt zet zich in om dit doel te bereiken door mensen met elkaar in contact te brengen en door individuen, kerken en andere organisaties te betrekken bij haar activiteiten.

 

Strategie: Missie en visie willen we vormgeven in de praktijk door activiteiten te organiseren en/of te faciliteren gericht op:

  • Ontmoeting (bijv. koffiemomenten, maaltijden, inloopruimte, enz.)

  • Ontspanning (bijv. creatieve middagen, workshops, filmavond, enz.)

  • Dienstbaarheid (bijv. hulp bij belastingaangifte, klussenbank, spreekuur maatschappelijke organisaties, enz.)

  • Maatschappelijk (bijv. dagbesteding, kledingruil, activiteiten rond feestdagen, nationale burendag, enz.)

  • Geloof en geloofsopbouw (bijv. gebedssamenkomsten, Bijbelstudie, cursusen, enz.)

 

Mensen en middelen:

Activiteiten gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Maar we hopen dat er een beweging op gang komt waarbij buurtbewoners zelf ook aan de slag gaan. Voor de middelen zijn we geheel afhankelijk van giften. We doen dit echter in geloof en vertrouwen dat de Heere zal voorzien in alles wat nodig is.De financiële middelen worden zoveel mogelijk, maar conform de ANBI richtlijnen voor tenminste 90%, ingezet voor de doelstellingen van de Stichting. Het beheer van het vermogen wordt gedaan op gebruikelijke betaal- en spaarrekeningen bij de bank. De Stichting belegt haar vermogen niet in beleggingen of andere risicovolle producten.

 

Het Middelpunt is ontstaan in de Oude Uitbreiding en richt zich in beginsel primair op deze wijk.

 

Het Middelpunt werkt vanuit haar christelijke identiteit zoals verwoord in haar identiteitsdocument, maar wil er zijn voor iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, nationaliteit, ras, levensovertuiging, enz.

 

Verslag activiteiten 2023

In 2023 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

  • Voortzetting activiteiten rondom ontmoeting en ondersteuning. Denk aan inloopmomenten, koffie/thee, creatief, Bijbelstudie, maaltijden en spelletjes.

  • Voortzetting activiteiten tijdelijke/kortdurende woonruimte.

  • Overleg met andere organisaties en omliggende kerkgemeenschappen over samenwerking en activiteiten.

Financiële verantwoording

De Stichting is opgericht in 2013. Klik op de jaartallen voor de jaaroverzichten van dat jaar: 2024 (begroting) | 20232022 | 202120202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012*

 

*Omdat de Stichting voorkomt uit Vereniging Het Middelpunt, waarmee we aanvankelijk gestart zijn, publiceren we hierbij ook het financieel jaaroverzicht van de vereniging over 2012.

 Stichting 't Middelpunt
 Middeldiepstraat 23
 3361 VP Sliedrecht
 Tel: 0184 - 70 12 95

 

 E-mail en internet:
 info@hetMiddelpunt.net
 
 www.hetMiddelpunt.net 


 Giften:
 Bankrek.:
 NL49 RABO 0161 8096 26

 

 Kamer van Koophandel:
 58.41.90.63

 

 Belastingdienst:
 RSIN: 8530.32.221
 Gegevens ANBI: klik hier

 

bottom of page